Smluvní podmínky

Smlouva o poskytování servisních služeb

Tomáš Krist
DELTA NET, s. r. o.

Ptácká 96/78
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 63820668
DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel,

a

FIRMA
Ulice 111
000 00 Město
IČO: 00000000
zastoupená XY
dále jen odběratel,

uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb:

I. Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytovat odběrateli po dobu platnosti této smlouvy servisní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií spočívající zejména (nikoli však pouze) ve správě počítačové sítě, jednotlivých samostatných počítačů, software. Předmětem této smlouvy je podrobná specifikace služeb, záruk a jiných závazků převzatých poskytovatelem, jakož i závazků odběratele.

Služby podle této smlouvy budou poskytovány zejména v sídle odběratele.

II. Služby

Poradenství a školení

Podle potřeby bude poskytovatel zodpovídat dotazy odběratele, poskytovat poradenství týkající se využití a ovládání různých softwarových nástrojů, případně uspořádá školení pro vybrané pracovníky odběratele. Telefonické konzultace budou poskytovány a účtovány v rámci domluvených paušálních hodin, případně nad rámec za hodinové sazby uvedené v této smlouvě. Dostupnost přiměřeně kvalifikovaného odborníka však bude garantována pouze v době stanovené v článku IV. této smlouvy.

Realizace nákupů

Veškeré potřebné náhradní díly vč. software a hardware nutné pro opravy či úpravy musí obstarat firma DELTA NET, s.r.o.

Instalace a zaškolení

Poskytovatel zajistí dodávku všech zařízení a technologií zakoupených odběratelem až na příslušné pracoviště odběratele, jeho instalaci, konfiguraci a zaškolení obsluhy v rámci domluvených paušálních hodin, případně nad rámec za hodinové sazby uvedené v této smlouvě.

Běžná správa

Poskytovatel je povinen zajistit bezproblémový a bezporuchový chod všech informačních a komunikačních systémů odběratele. Poskytovatel se zavazuje být přítomen na každém hlavním pracovišti odběratele v předem odsouhlasených termínech dle přílohy I této smlouvy. („servisní návštěvy“). Tyto návštěvy budou sloužit především k řešení aktuálních požadavků odběratele. Termín návštěv bude stanoven na základě ústní dohody mezi odběratelem a poskytovatelem. Poskytovatel bude řešit identifikované problémy, resp. zabraňovat jejich opakovanému vzniku. Poskytovatel bude provádět podle svého uvážení všechny ostatní činnosti směřující k optimálnímu chodu informačních a komunikačních technologií odběratele.

Zabezpečení

Ochrana dat před ztrátou
Poskytovatel pomůže zajistit zálohování dat odběratele v předem dohodnutém rozsahu a dle dohodnutého časového plánu. Rozsah, způsob a termíny zálohování dat budou upraveny dle potřeb odběratele.

Pravidelná aktualizace, správa a údržba aplikačního SW

Poskytovatel zajistí pravidelnou aktualizaci, správu a údržbu aplikačního software.

Poruchy a havárie

Pro účely této smlouvy se havárií rozumí stav, kdy je výrazným způsobem omezena podnikatelská činnost odběratele z důvodu výpadku některého klíčového systému jako například:

  • výpadek kteréhokoli souborového serveru
  • výpadek aktivních prvků sítě
  • výpadek připojení na Internet
  • výpadek poštovního serveru
  • nefunkčnost některého klíčového aplikačního software
  • rozšíření počítačového viru
  • závažná porucha hardware počítačů nebo způsobující výrazné omezení práce zaměstnanců odběratele

Ostatní případy, kdy informační systémy a odběratele nejsou funkční jsou pro účely této smlouvy považovány za poruchu.

Reakcí na havárii či poruchu se rozumí okamžik, kdy poskytovatel uskuteční první krok související s řešením dané události.

V případě vzniku havárie nebo poruchy je poskytovatel povinen reagovat v termínech uvedených v příloze I této smlouvy.

III. Rozsah prací

Standardní rozsah prací krytých paušální částkou dle čl.VII podle této smlouvy je maximálně 8 hodin měsíčně. Do tohoto rozsahu se započítává čas strávený při běžné správě a při odstraňování havárií. Poskytovatel je povinen předem upozornit odběratele, pokud se lze domnívat, že rozsah požadovaných prací bude výrazně překročen. Nevyužité hodiny v rámci paušálu se převádějí do dalšího období. Veškerá vykonaná práce bude sepsána do protokolu, který bude podepsán zástupcem ze strany odběratele. Protokol bude obsahovat datum, strávený čas technika na místě a popis vykonané práce.

IV. Zvláštní záruky a ostatní závazky poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se odběratele, se kterými při plnění své části smlouvy přijde do styku.

Poskytovatel garantuje dostupnost alespoň jednoho přiměřeně kvalifikovaného pracovníka pro telefonické podávání informací v pracovní dny od 8 – 17 hod.

Poskytovatel je povinen vést záznamy o veškerém odpracovaném čase a uchovávat je nejméně 12 měsíců zpětně.

V. Používání software

Poskytovatel je povinen písemně upozornit odběratele na případy protiprávního užívání software. Pokračuje-li odběratel v nelegálním užívání i po upozornění poskytovatelem, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost za případné právní následky.

VI. Nákupy hardware a software

Žádné závazky mezi oběma stranami nejsou.

VII. Cena a platební podmínky

Cena za standardní rozsah služeb ve smyslu článku III této smlouvy je stanovena měsíční paušální částkou ve výši XXX,- Kč (slovy Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) bez DPH 19%, pokud není v následujících odstavcích uvedeno jinak.

Tato cena nezahrnuje případné vedlejší náklady předem odsouhlasené odběratelem. Cena rovněž nezahrnuje práce nad maximální standardní rozsah uvedený v článku III této smlouvy, pokud byly takové práce předem schváleny odběratelem. Hodinová sazba víceprací se stanovuje na 200,- Kč (slovy Dvěstěkorunčeských).

Fakturace a platební podmínky

Fakturaci podle této smlouvy bude poskytovatel provádět vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Splatnost faktur je 7 dní.

VIII. Součinnost odběratele

Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup do prostor, kde má poskytovatel práce vykonávat. Odběratel zpřístupní poskytovateli potřebná přístupová hesla do svých systémů.

Odběratel sdělí bez zbytečného odkladu poskytovateli veškeré informace, jež mohou být významné pro plnění jeho závazků.

Odběratel poskytne veškerou ostatní součinnost potřebnou k plnění činností vymezených v této smlouvě.

IX. Smluvní pokuty

Pro případ prodlení odběratele se splatností faktur se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Společná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dne 1. 2. 2007

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma stranami.

Tato smlouva vyjadřuje svobodnou vůli obou stran a byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal poskytovatel a druhé odběratel.

V Mladé Boleslavi dne: 01. 2. 2007
Za poskytovatele: ………………

V Městě dne: 01. 2. 2007
Za odběratele: ………………

Přiložen originál smluvních podmínek (PDF, 218Kb).

Nacházíme se

Mapa

Výrobci